X

Activitaţi

  " Desfăşurarea tuturor activităţilor din rezervaţie este reglementată prin planul de management al rezervaţiei şi prin regulamentul rezervaţiei, precum şi prin Planul de amenajare a teritoriului zonal Delta Dunării. Managementul rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia.

    Planul de management al rezervaţiei se elaborează de către Administraţia Rezervaţiei, cu implicarea Consiliului consultativ de administrare, cu avizul Consiliului ştiinţific, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

    Elaborarea planului de management al rezervaţiei are la bază obiectivele de conservare stabilite în funcţie de speciile/habitatele prioritare din rezervaţie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinţă favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervaţie.

    Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de utilizare a resurselor naturale din rezervaţie şi din vecinătatea acesteia vor fi armonizate cu prevederile planului de management al rezervaţiei. Prevederile planului de management al rezervaţiei sunt prioritare faţă de prevederile altor planuri de dezvoltare.

    Regulamentul rezervaţiei se elaborează de către Administraţia Rezervaţiei şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

    La întocmirea regulamentului rezervaţiei se vor avea în vedere alinierea la cerinţele internaţionale în problema protecţiei şi reconstrucţiei mediului, precum şi la convenţiile internaţionale la care România este parte privind conservarea biodiversităţii, protecţia mediului, exploatarea căilor navigabile ale Dunării şi a sectorului maritim aferent rezervaţiei.

    Respectarea planului de management al rezervaţiei şi a regulamentului rezervaţiei sunt obligatorii pentru Administraţia Rezervaţiei, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri ori alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei.

    Având în vedere prezenţa aşezărilor umane în perimetrul rezervaţiei, planul de management şi regulamentul rezervaţiei se elaborează şi se implementează în aşa fel încât rezervaţia să constituie un model de dezvoltare a comunităţilor umane în armonie cu mediul natural." (extras: LEGEA   Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", modificată şi completată)